تالار گفتگوی میکرو رایانه - مشاهده موضوع - سوال : درخواست برنامه با C++
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال تاریخ امروز پنجشنبه 24 ژانویه, 2019 1:18 amپاسخ به موضوع  [ 2 پست ] 
 سوال : درخواست برنامه با C++ 
نویسنده پیام

عضو: چهارشنبه 12 دسامبر, 2007 12:07 am
پست ها: 62
پست سوال : درخواست برنامه با C++
سلام، اگر لطف كنيد و سورس اين برنامه يا در نهايت چيزي شبيه اينو برام تهيه كنين ممنون ميشم.با اجرای برنامه منویی ظاهر شود که شامل گزینه های زیر جهت اطلاعات دانشجویان(نام و نام خانوادگی وشماره دانشجویی و نمره ) باشد
1- Print برای نمایش اطلاعات تمام دانشجویان
2- Delete برای حذف بر اساس شماره دانشجویی یا نام و نام خانوادگی
3- Insert برای حذف اطلاعات بر اساس شماره دانشجو
4- Sort برای مرتب کردن بر اساس نام خانوادگی یا نمره یا شماره دانشجویی
5- Update برای بروز کردن اطلاعات یک دانشجو باشد.
با تشكر فراوان

دوستان سلام
اگر کسی می تونید منو راهنمایی کنید، این مشکل یکی از دوستان بود خودم نمی دونستم جسارت کردم اینجوری مطرح کردم تا شما راهنمایی بفرمایید.
البته می دونم اینجوری مطرح کردن از نظر قوانین سایت و اخلاقی صحیح نیست .
عذر خواهی می کنم.
ممنون


چهارشنبه 01 ژوئن, 2011 11:13 am
مشخصات شخصی

عضو: چهارشنبه 12 دسامبر, 2007 12:07 am
پست ها: 62
پست Re: سوال : درخواست برنامه با C++
کد:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <string.h>
#include<stdlib.h>     //conversion
#include<ctype.h>
#include <io.h>
#include<time.h>
#define password "skm"

//user -define data-type
 typedef struct {
      int StuID;
      int  age;
      char name[30];
      char add[30];
      char gender[10];
      char status[10];
      char cno[10];
      char date[12];

  } stu_rec;

 typedef enum{false,true}boolean;

 typedef struct link{
    stu_rec data;
    struct link*next;
 }node;

 typedef struct{
    node*Node;
}list;
//prototypes
int menu();
void AddEntry(list*,stu_rec);
void DeletEntry(list*, int);
void DisplayEntry(node*);
void SearchID(list*,int);
int isEmpty(node*);
stu_rec getRecord(list *);
void init(list*);
void process(int,list*);
void read_file(list*);
void write_file(list*);
void ModifyEntry (list *mylist, int);
void displayRec(node*current);
int getID();
void pass();
char cur_date[9];
char cur_time[9];

void main()
{
    clrscr();
    int choice;
    list mylist;
    init(&mylist);
    pass();
    read_file(&mylist);
    do{
        choice=menu();
        process(choice,&mylist);
    }while(choice!=6);
 write_file(&mylist);
 gotoxy(13,2); printf("DATE: %s\n",cur_date);
 gotoxy(53,2); printf("TIME: %s\n",cur_time);
}

void pass()
{
printf("\n\n\t\t\t  SCHOOL OF COMPUTING & TECHNOLOGY.");
printf("\n\t\t\t  *********************************");
printf("\n\t\t\t  *********************************");
int valid,retry=1;
char  pass[10];
     _strdate(cur_date);
     _strtime(cur_time);


do
     {
     gotoxy(32,14);  printf("Enter The Password: ");
     gets(pass);
     if(strcmp(pass,password)!=0)
     {
      clrscr();
      gotoxy(30,16); printf("Incorrect Password!");
      valid=0;
      retry+=1;
     }
     else
     valid=1;
     }while(!valid&&retry<=3);

     if(retry>3)
     {
     gotoxy(28,16);  printf("Maximum 3 try only! Bye!");
     getch(); exit(0);
     }
     else
     {
     clrscr();
     gotoxy(32,16);  printf("Access approved!");
     getch();
     }
}

void init(list*mylist){
        mylist->Node=NULL;
    }

void process(int choice,list *mylist){
        clrscr();
        stu_rec num;
        int ID;
        switch(choice){
        case 1:num=getRecord(mylist);
                AddEntry(mylist,num);
                printf("\n Record Inserted!");
                break;
        case 2: ID = getID();
                  DeletEntry(mylist,ID);
                  break;
        case 3:DisplayEntry(mylist->Node);
                    break;
        case 4:  ID = getID();
                    ModifyEntry(mylist, ID);
                    break;
        case 5: ID=getID();
                    SearchID(mylist,ID);
                    break;
        case 6: clrscr();
                  printf("\n\n\t\t\t*******T H A N K  Y O U !!******");
                  printf("\n\t\t\t**********");
                  printf("\n\t\t\t*******The End******");
                  break;
        default:printf("\INVALID CHOICE!!! PLEASE ENTER AGAIN!");
        }
                 getch();
}


int menu(){
    clrscr();
    int temp;
    gotoxy(13,2); printf("DATE: %s\n",cur_date);
 gotoxy(53,2); printf("TIME: %s\n",cur_time);
    printf("\n\t\t**********************************************");
    printf("\n\t\t*          STUDENT REGISTRATION PROGRAM      *");
    printf("\n\t\t**********************************************");
    printf("\n");
    printf("\n\t\t\t[1]Add New Student Record  ");
    printf("\n\t\t\t[2]Delete Student Record   ");
    printf("\n\t\t\t[3]Display Student Record  ");
    printf("\n\t\t\t[4]Modify Student Record   ");
    printf("\n\t\t\t[5]Search Student Record      ");
    printf("\n\t\t\t[6]Exit The Program              ");
    printf("\n\n\t\t\tPlease Enter Your Choice: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%d", &temp);
return temp;
}

boolean IsDuplicate(int temp, list *mylist){
    node* curr = mylist->Node;
    while(curr!= NULL){
        if (curr->data.StuID == temp){
             printf("\n\t<<StudentID Number already in use !>>");
             printf("\n");
             return true;
             }
        curr= curr->next;
        }
return false;
}


int getCode(char *str, list *mylist){
     char temp[20];
     boolean OK;
     do{
          OK = true;
          printf("%s",str);
          fflush(stdin);
          gets(temp);
          if (strlen(temp)!=4){
              printf("\t\t<< Student ID should not be Empty or It should \n\t\t only 4 digits >>\n");
              OK= false;
            }
            for(int count=0; temp[count]!='\0'; count++)
                if (!isdigit(temp[count])){
                     printf("\t\t<< Must be digits! >>\n");
                     OK = false;
                     break;
                  }
      }while(!OK || IsDuplicate(atoi(temp), mylist));
return atoi(temp);
}

char *getString(char * str){
     char *temp = (char *)malloc(sizeof(80));
     printf("%s", str);
     fflush(stdin);
     gets(temp);
return temp;
}
char *getString(char * str, int size, int status){
     char *temp = (char *)malloc(sizeof(80));
     boolean OK;
         do{

         OK = true;
         printf("%s", str);
         fflush(stdin);
         gets(temp);
         if (strlen(temp)>size){
             printf("\t\t<< Contact No should not be Empty or \n\t\t It should not exceed %d characters! >>\n", size);
             OK = false;
         }
            if (status == 1 && strlen(temp)< 4){
         printf("\t\t<< Name should not be Empty or \n\t\t It should not less than 4 characters.>>\n");
         OK = false;
         for(int count=0; temp[count]!='\0'; count++)
         if (!isalpha(temp[count])){
         printf("\t\t<< Student Name Must be characters! >>\n");
         OK = false;
            break;
                  }
         }

          if (status == 2)
             if (strlen(temp) < 8){
                     printf("\t\t<<Contact No should not be Empty or \n\t\tIt should not less than 8 characters>>\n");
                     OK = false;
             }else
                     for(int count=0; temp[count]!='\0'; count++)
                        if (!isdigit(temp[count])){
                             printf("\t\t<< Contact No Must be numeric!>>\n");
                             OK = false;
                         break;
                  }

if (status == 0 && (temp[0]!='m'&& temp[0]!='f' )){
                     printf("\t\t<< Gender should not be Empty or \n\t\t It should be only M or F >>\n");
                     OK = false;

         }
     }while(!OK);
return temp;
}
char * getDate(){
  boolean OK;
  char * temp = (char *)malloc(12);
  do{
  OK = true;
  printf("\t  Student D.O.B [DD/MM/YYYY]:");
  fflush(stdin);
  gets(temp);
  if (strlen(temp)!=10){
    printf("\t\t<< Student D.O.B should not be Empty or \n\t\t It should Must be 10 characters >>\n");
    OK = false;
  }else
  if (!isdigit(temp[0]) || !isdigit(temp[1]) || !isdigit(temp[3]) || !isdigit(temp[4])
    || !isdigit(temp[6])|| !isdigit(temp[7]) || !isdigit(temp[8]) || !isdigit(temp[9])
     || temp[2]!='/' || temp[5]!='/'){
        printf("\t\t<< Student D.O.B Format must be dd/mm/yyyy >>\n");
        OK = false;
    } else
    if (temp[0] < '0' || temp[0] >'3'){
        printf("\t\t<< Invalid day >>\n ");
      OK = false ;
    }else
    if (temp[3] < '0' || temp[3] > '1' || temp[4] < '0' || temp[4] > '2') {
        printf("\t\t<< Invalid month >> \n");
      OK = false ;
    }else

    if (temp[6] < '1' || temp[6] >'2'){
     printf("\t\t<< Invalid year >>\n ");
      OK = false ;
    }
     }while(!OK);
return temp;
}

stu_rec getRecord(list *mylist){
    stu_rec temp;
    clrscr();
    printf("\n\t\t******************************************");
    printf("\n\t\t*********ADD NEW STUDENT RECORD***********");
    printf("\n\t\t******************************************");
    printf("\n");

    temp.StuID=getCode("\t  Student ID: ",mylist);

    strcpy(temp.name,getString("\t  Student Name:", 30,1));

      do{
    strcpy(temp.add,getString("\t  Student address:"));
      if(strlen(temp.add)<10)
      printf("\t\t<< Address should not be Empty or \n\t\tIt should not less than 10 characters >>\n");
      }while(strlen(temp.add)<10);

    strcpy(temp.gender,getString("\t  Student Gender [F or M]:",1,0));

    do{
     printf("\t  Student Age:");
     scanf("%d",&temp.age);

     if((temp.age)<3)
     printf("\t  <<Student age should not be Empty or \n\t\tIt should not more than 2 character>>\n");
     }while((temp.age)<3);

    strcpy(temp.cno,getString("\t  Student Contact No:",10,2));
    do{
    strcpy(temp.status,getString("\t  Marital Status:"));

     if(strlen(temp.status)>10)
      printf("\t\t<<Marital Status should not be Empty or \n\t\tIt should not exceed 10 characters>>\n");
      }while(strlen(temp.status)>10);

     strcpy(temp.date,getDate());    printf("\n\tPlease Press any key to continue!!");
    getch();
    clrscr();
    return temp;
}

int isEmpty(node* thelist){
    if(thelist == NULL)
        return 1;
    else
        return 0;
        }


void AddEntry(list*mylist, stu_rec x){
        node*newPtr=(node*)malloc(sizeof(node));
        node*prev=mylist->Node;
        newPtr->data=x;
        newPtr->next=NULL;
        if (isEmpty(mylist->Node))
            mylist->Node=newPtr;
        else
            if (mylist->Node->data.StuID > newPtr->data.StuID){
                  newPtr->next = mylist->Node;
                  mylist->Node = newPtr;
             }else {
                while((prev->next!=NULL) &&(prev->next->data.StuID <x.StuID))
                    prev=prev->next;
                newPtr->next=prev->next;
                prev->next=newPtr;

            }

        }

int getID(){
    int x;
    printf("\nPlease Enter Student ID: ");
    scanf("%d", &x);
return x;
}

void DeletEntry(list*mylist, int x){
        node*prev = mylist->Node;
        node*target;
        if(!isEmpty(mylist->Node))
              if(mylist->Node->data.StuID == x){
                displayRec(mylist->Node);
                printf("\nDelete this Record [Y] >> ");
                if (toupper(getche()) == 'Y'){
                    mylist->Node = mylist->Node->next;
                    free(prev);
                    printf("\n Record Deleted!");
                    getch();
                }
            }
        else{
            target = mylist->Node;
            while((target!=NULL)&&(target->data.StuID !=x)){
                prev = target;
                target=target->next;
                }
                  if((target!=NULL) && (target->data.StuID==x)){
                        displayRec(target);
                        printf("\nDelete this Record [Y] >> ");
                            if (toupper(getche()) == 'Y'){
                                prev->next= target->next;
                                printf("\n Record Deleted!");
                                getch();
                                free(target);
                                getch();
                            }
                  }
                 else
                 printf("\n Record Does Not Exist!");
                 printf("\n Please Press Any Key to Cotinue!!");
                 getch();
                 }
            }
void DisplayEntry(node*thelist){
        node*current=thelist;
        if(isEmpty(thelist)){
            printf("\nNo values insert by the user yet!!");
            getch();
        }else
            clrscr();
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n\t\t  *********DISPLAY STUDENT RECORD****************");
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n");
            while(current!=NULL){
                clrscr();
                displayRec(current);
                current=current->next;
            }
    }

void displayRec(node*current){
                if (current->data.StuID!=0){
                    printf("\n\tStudent ID          :%d",current->data.StuID);
                    printf("\n\tName                 :%s",current->data.name);
                    printf("\n\tAddress              :%s",current->data.add);
                    printf("\n\tGender               :%s",current->data.gender);
                    printf("\n\tStatus               :%s",current->data.status);
                    printf("\n\tAge                  :%d",current->data.age);
                    printf("\n\tContact Number         :%s",current->data.cno);
                    printf("\n\tStudent D.O.B       :%s ",current->data.date);
                    printf("\n\n\t Press any key to continue!!");
                    getch();
                    current=current->next;
            }

}

node * update(node * curr){
     printf("\nChange Address [Y] >> ");
     if (toupper(getche())== 'Y'){
            fflush(stdin);
            printf("\nEnter new Address >> ");
            gets(curr->data.add);
     }
     printf("\nChange contact No >>[Y] ");
     if (toupper(getche())== 'Y'){
            printf("\nEnter new contact No >> ");
            gets(curr->data.cno);
    }
return curr;
}


void ModifyEntry(list *mylist, int ID){
    node *curr = mylist->Node;
    while(curr!=NULL){
        if(curr->data.StuID==ID){
            clrscr();
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n\t\t**********R E C O R D    F O U N D!!*************");
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n");
            displayRec(curr);
            curr = update(curr);
            return;
        }
        curr = curr->next;
      }
    printf("Record does not exist!");
}void SearchID(list*mylist, int x)
{
    node*curr=mylist->Node;
    while(curr!=NULL)
    {
        if(curr->data.StuID==x)
            {
            clrscr();
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n\t\t**********R E C O R D    F O U N D!!*************");
            printf("\n\t\t*************************************************");
            printf("\n");
            displayRec(curr),
            getch();
                break;
            }
                curr=curr->next;
                }
                if(curr==NULL){
                printf("\n\t Sorry Record Does Not Exist!!");
                printf("\n\t Please PRESS any key to continue!!");
                getch();
                clrscr();
                }
    }

void write_file(list*mylist){
clrscr();
    FILE *fp;
    stu_rec temp;
    node* curr = mylist->Node;
    if ((fp=fopen("c:\data.dat", "wb"))==NULL)
        printf("\aError opening File! ");
     else{
             //printf("\nRecords Written to file from list!!");
             while (curr!=NULL){
                 temp = curr->data;
                 fwrite((void *) &temp,sizeof(stu_rec),1,fp);
                 curr=curr->next;
             }
     fclose(fp);
      }
}

void read_file(list*mylist){
clrscr();
     FILE *fp;
     node *curr;
     node * prev =NULL;
     stu_rec temp;
     if ((fp=fopen("c\:Data.dat", "rb"))==NULL)
        printf("\aError opening File! ");
     else{
        //printf("\nRecords Written from binary file to list!");
        while (!feof(fp)){
             fread((void *)&temp,sizeof(stu_rec),1,fp);
             AddEntry(mylist, temp);
            }
        curr = mylist->Node;
        while (curr->next!=NULL){
                 prev = curr;
                 curr=curr->next;
             }
             if (prev!=NULL) prev->next = curr->next;
//        DeletEntry(mylist,temp.StuID);
        fclose(fp);

        }
}


چهارشنبه 08 ژوئن, 2011 11:28 am
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 2 پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 12 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
cron
استفاده و نقل از مباحث سایت، فقط با ذکر منبع و لینک سایت میکرورایانه مجاز است.
Copyright © 2006 - 2010 MicroRayaneh - Powered by phpBB © phpBB Group
Valid CSS2 Valid XHTML 1.0
طراحی سایت : میکرو رایانه